clock_sun6i.h 11.8 KB
Newer Older
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
/*
 * sun6i clock register definitions
 *
 * (C) Copyright 2007-2011
 * Allwinner Technology Co., Ltd. <www.allwinnertech.com>
 * Tom Cubie <tangliang@allwinnertech.com>
 *
 * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
 */

#ifndef _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H
#define _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H

struct sunxi_ccm_reg {
	u32 pll1_cfg;		/* 0x00 pll1 control */
	u32 reserved0;
	u32 pll2_cfg;		/* 0x08 pll2 control */
	u32 reserved1;
	u32 pll3_cfg;		/* 0x10 pll3 control */
	u32 reserved2;
	u32 pll4_cfg;		/* 0x18 pll4 control */
	u32 reserved3;
	u32 pll5_cfg;		/* 0x20 pll5 control */
	u32 reserved4;
	u32 pll6_cfg;		/* 0x28 pll6 control */
	u32 reserved5;
	u32 pll7_cfg;		/* 0x30 pll7 control */
	u32 reserved6;
	u32 pll8_cfg;		/* 0x38 pll8 control */
	u32 reserved7;
	u32 mipi_pll_cfg;	/* 0x40 MIPI pll control */
	u32 pll9_cfg;		/* 0x44 pll9 control */
	u32 pll10_cfg;		/* 0x48 pll10 control */
	u32 reserved8;
	u32 cpu_axi_cfg;	/* 0x50 CPU/AXI divide ratio */
	u32 ahb1_apb1_div;	/* 0x54 AHB1/APB1 divide ratio */
	u32 apb2_div;		/* 0x58 APB2 divide ratio */
	u32 axi_gate;		/* 0x5c axi module clock gating */
	u32 ahb_gate0;		/* 0x60 ahb module clock gating 0 */
	u32 ahb_gate1;		/* 0x64 ahb module clock gating 1 */
	u32 apb1_gate;		/* 0x68 apb1 module clock gating */
	u32 apb2_gate;		/* 0x6c apb2 module clock gating */
	u32 reserved9[4];
	u32 nand0_clk_cfg;	/* 0x80 nand0 clock control */
	u32 nand1_clk_cfg;	/* 0x84 nand1 clock control */
	u32 sd0_clk_cfg;	/* 0x88 sd0 clock control */
	u32 sd1_clk_cfg;	/* 0x8c sd1 clock control */
	u32 sd2_clk_cfg;	/* 0x90 sd2 clock control */
	u32 sd3_clk_cfg;	/* 0x94 sd3 clock control */
	u32 ts_clk_cfg;		/* 0x98 transport stream clock control */
	u32 ss_clk_cfg;		/* 0x9c security system clock control */
	u32 spi0_clk_cfg;	/* 0xa0 spi0 clock control */
	u32 spi1_clk_cfg;	/* 0xa4 spi1 clock control */
	u32 spi2_clk_cfg;	/* 0xa8 spi2 clock control */
	u32 spi3_clk_cfg;	/* 0xac spi3 clock control */
	u32 i2s0_clk_cfg;	/* 0xb0 I2S0 clock control*/
	u32 i2s1_clk_cfg;	/* 0xb4 I2S1 clock control */
	u32 reserved10[2];
	u32 spdif_clk_cfg;	/* 0xc0 SPDIF clock control */
	u32 reserved11[2];
	u32 usb_clk_cfg;	/* 0xcc USB clock control */
	u32 gmac_clk_cfg;	/* 0xd0 GMAC clock control */
	u32 reserved12[7];
	u32 mdfs_clk_cfg;	/* 0xf0 MDFS clock control */
	u32 dram_clk_cfg;	/* 0xf4 DRAM configuration clock control */
	u32 reserved13[2];
	u32 dram_clk_gate;	/* 0x100 DRAM module gating */
	u32 be0_clk_cfg;	/* 0x104 BE0 module clock */
	u32 be1_clk_cfg;	/* 0x108 BE1 module clock */
	u32 fe0_clk_cfg;	/* 0x10c FE0 module clock */
	u32 fe1_clk_cfg;	/* 0x110 FE1 module clock */
	u32 mp_clk_cfg;		/* 0x114 MP module clock */
	u32 lcd0_ch0_clk_cfg;	/* 0x118 LCD0 CH0 module clock */
	u32 lcd1_ch0_clk_cfg;	/* 0x11c LCD1 CH0 module clock */
	u32 reserved14[3];
	u32 lcd0_ch1_clk_cfg;	/* 0x12c LCD0 CH1 module clock */
	u32 lcd1_ch1_clk_cfg;	/* 0x130 LCD1 CH1 module clock */
	u32 csi0_clk_cfg;	/* 0x134 CSI0 module clock */
	u32 csi1_clk_cfg;	/* 0x138 CSI1 module clock */
	u32 ve_clk_cfg;		/* 0x13c VE module clock */
	u32 adda_clk_cfg;	/* 0x140 ADDA module clock */
	u32 avs_clk_cfg;	/* 0x144 AVS module clock */
	u32 dmic_clk_cfg;	/* 0x148 Digital Mic module clock*/
	u32 reserved15;
	u32 hdmi_clk_cfg;	/* 0x150 HDMI module clock */
	u32 ps_clk_cfg;		/* 0x154 PS module clock */
	u32 mtc_clk_cfg;	/* 0x158 MTC module clock */
	u32 mbus0_clk_cfg;	/* 0x15c MBUS0 module clock */
	u32 mbus1_clk_cfg;	/* 0x160 MBUS1 module clock */
	u32 reserved16;
	u32 mipi_dsi_clk_cfg;	/* 0x168 MIPI DSI clock control */
	u32 mipi_csi_clk_cfg;	/* 0x16c MIPI CSI clock control */
	u32 reserved17[4];
	u32 iep_drc0_clk_cfg;	/* 0x180 IEP DRC0 module clock */
	u32 iep_drc1_clk_cfg;	/* 0x184 IEP DRC1 module clock */
	u32 iep_deu0_clk_cfg;	/* 0x188 IEP DEU0 module clock */
	u32 iep_deu1_clk_cfg;	/* 0x18c IEP DEU1 module clock */
	u32 reserved18[4];
	u32 gpu_core_clk_cfg;	/* 0x1a0 GPU core clock config */
	u32 gpu_mem_clk_cfg;	/* 0x1a4 GPU memory clock config */
	u32 gpu_hyd_clk_cfg;	/* 0x1a0 GPU HYD clock config */
	u32 reserved19[21];
	u32 pll_lock;		/* 0x200 PLL Lock Time */
	u32 pll1_lock;		/* 0x204 PLL1 Lock Time */
	u32 reserved20[6];
	u32 pll1_bias_cfg;	/* 0x220 PLL1 Bias config */
	u32 pll2_bias_cfg;	/* 0x224 PLL2 Bias config */
	u32 pll3_bias_cfg;	/* 0x228 PLL3 Bias config */
	u32 pll4_bias_cfg;	/* 0x22c PLL4 Bias config */
	u32 pll5_bias_cfg;	/* 0x230 PLL5 Bias config */
	u32 pll6_bias_cfg;	/* 0x234 PLL6 Bias config */
	u32 pll7_bias_cfg;	/* 0x238 PLL7 Bias config */
	u32 pll8_bias_cfg;	/* 0x23c PLL8 Bias config */
	u32 mipi_bias_cfg;	/* 0x240 MIPI Bias config */
	u32 pll9_bias_cfg;	/* 0x244 PLL9 Bias config */
	u32 pll10_bias_cfg;	/* 0x248 PLL10 Bias config */
	u32 reserved21[13];
	u32 pll1_pattern_cfg;	/* 0x280 PLL1 Pattern config */
	u32 pll2_pattern_cfg;	/* 0x284 PLL2 Pattern config */
	u32 pll3_pattern_cfg;	/* 0x288 PLL3 Pattern config */
	u32 pll4_pattern_cfg;	/* 0x28c PLL4 Pattern config */
	u32 pll5_pattern_cfg;	/* 0x290 PLL5 Pattern config */
	u32 pll6_pattern_cfg;	/* 0x294 PLL6 Pattern config */
	u32 pll7_pattern_cfg;	/* 0x298 PLL7 Pattern config */
	u32 pll8_pattern_cfg;	/* 0x29c PLL8 Pattern config */
	u32 mipi_pattern_cfg;	/* 0x2a0 MIPI Pattern config */
	u32 pll9_pattern_cfg;	/* 0x2a4 PLL9 Pattern config */
	u32 pll10_pattern_cfg;	/* 0x2a8 PLL10 Pattern config */
	u32 reserved22[5];
	u32 ahb_reset0_cfg;	/* 0x2c0 AHB1 Reset 0 config */
	u32 ahb_reset1_cfg;	/* 0x2c4 AHB1 Reset 1 config */
	u32 ahb_reset2_cfg;	/* 0x2c8 AHB1 Reset 2 config */
	u32 reserved23;
	u32 apb1_reset_cfg;	/* 0x2d0 APB1 Reset config */
	u32 reserved24;
	u32 apb2_reset_cfg;	/* 0x2d8 APB2 Reset config */
};

/* apb2 bit field */
#define APB2_CLK_SRC_LOSC		(0x0 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_OSC24M		(0x1 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_PLL6		(0x2 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_MASK		(0x3 << 24)
#define APB2_CLK_RATE_N_1		(0x0 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_2		(0x1 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_4		(0x2 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_8		(0x3 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_MASK		(3 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_M(m)		(((m)-1) << 0)
#define APB2_CLK_RATE_M_MASK            (0x1f << 0)

/* apb2 gate field */
#define APB2_GATE_UART_SHIFT	(16)
#define APB2_GATE_UART_MASK		(0xff << APB2_GATE_UART_SHIFT)
#define APB2_GATE_TWI_SHIFT	(0)
#define APB2_GATE_TWI_MASK		(0xf << APB2_GATE_TWI_SHIFT)

/* cpu_axi_cfg bits */
#define AXI_DIV_SHIFT			0
#define ATB_DIV_SHIFT			8
#define CPU_CLK_SRC_SHIFT		16

#define AXI_DIV_1			0
#define AXI_DIV_2			1
#define AXI_DIV_3			2
#define AXI_DIV_4			3
#define ATB_DIV_1			0
#define ATB_DIV_2			1
#define ATB_DIV_4			2
#define CPU_CLK_SRC_OSC24M		1
#define CPU_CLK_SRC_PLL1		2

173
174
175
#define CCM_PLL1_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0x3) << 0)
#define CCM_PLL1_CTRL_K(n)		((((n) - 1) & 0x3) << 4)
#define CCM_PLL1_CTRL_N(n)		((((n) - 1) & 0x1f) << 8)
176
#define CCM_PLL1_CTRL_P(n)		(((n) & 0x3) << 16)
177
178
#define CCM_PLL1_CTRL_EN		(0x1 << 31)

179
180
181
182
183
#define CCM_PLL3_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_PLL3_CTRL_N(n)		((((n) - 1) & 0x7f) << 8)
#define CCM_PLL3_CTRL_INTEGER_MODE	(0x1 << 24)
#define CCM_PLL3_CTRL_EN		(0x1 << 31)

184
185
186
187
#define CCM_PLL5_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0x3) << 0)
#define CCM_PLL5_CTRL_K(n)		((((n) - 1) & 0x3) << 4)
#define CCM_PLL5_CTRL_N(n)		((((n) - 1) & 0x1f) << 8)
#define CCM_PLL5_CTRL_UPD		(0x1 << 20)
188
#define CCM_PLL5_CTRL_SIGMA_DELTA_EN	(0x1 << 24)
189
#define CCM_PLL5_CTRL_EN		(0x1 << 31)
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
190

191
#define PLL6_CFG_DEFAULT		0x90041811 /* 600 MHz */
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
192
193
194
195
196
197

#define CCM_PLL6_CTRL_N_SHIFT		8
#define CCM_PLL6_CTRL_N_MASK		(0x1f << CCM_PLL6_CTRL_N_SHIFT)
#define CCM_PLL6_CTRL_K_SHIFT		4
#define CCM_PLL6_CTRL_K_MASK		(0x3 << CCM_PLL6_CTRL_K_SHIFT)

198
199
200
201
#define AHB1_ABP1_DIV_DEFAULT		0x00002020

#define AXI_GATE_OFFSET_DRAM		0

202
/* ahb_gate0 offsets */
203
204
205
206
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_OHCI1	30
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_OHCI0	29
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_EHCI1	27
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_EHCI0	26
207
#define AHB_GATE_OFFSET_USB0		24
208
#define AHB_GATE_OFFSET_MCTL		14
209
#define AHB_GATE_OFFSET_GMAC		17
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
210
211
212
213
214
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC3		11
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC2		10
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC1		9
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC0		8
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC(n)		(AHB_GATE_OFFSET_MMC0 + (n))
215
#define AHB_GATE_OFFSET_SS		5
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
216

217
218
219
220
221
222
223
/* ahb_gate1 offsets */
#define AHB_GATE_OFFSET_DRC0		25
#define AHB_GATE_OFFSET_DE_BE0		12
#define AHB_GATE_OFFSET_HDMI		11
#define AHB_GATE_OFFSET_LCD1		5
#define AHB_GATE_OFFSET_LCD0		4

224
225
226
227
228
229
230
#define CCM_MMC_CTRL_M(x)		((x) - 1)
#define CCM_MMC_CTRL_OCLK_DLY(x)	((x) << 8)
#define CCM_MMC_CTRL_N(x)		((x) << 16)
#define CCM_MMC_CTRL_SCLK_DLY(x)	((x) << 20)
#define CCM_MMC_CTRL_OSCM24		(0x0 << 24)
#define CCM_MMC_CTRL_PLL6		(0x1 << 24)
#define CCM_MMC_CTRL_ENABLE		(0x1 << 31)
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
231

232
#define CCM_USB_CTRL_PHY0_RST (0x1 << 0)
233
234
235
236
#define CCM_USB_CTRL_PHY1_RST (0x1 << 1)
#define CCM_USB_CTRL_PHY2_RST (0x1 << 2)
/* There is no global phy clk gate on sun6i, define as 0 */
#define CCM_USB_CTRL_PHYGATE 0
237
#define CCM_USB_CTRL_PHY0_CLK (0x1 << 8)
238
239
240
#define CCM_USB_CTRL_PHY1_CLK (0x1 << 9)
#define CCM_USB_CTRL_PHY2_CLK (0x1 << 10)

241
242
243
244
245
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_MII	0x0
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_EXT_RGMII 0x1
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_INT_RGMII 0x2
#define CCM_GMAC_CTRL_GPIT_MII		(0x0 << 2)
#define CCM_GMAC_CTRL_GPIT_RGMII	(0x1 << 2)
246
247
#define CCM_GMAC_CTRL_RX_CLK_DELAY(x)	((x) << 5)
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_DELAY(x)	((x) << 10)
248

249
250
251
252
253
254
255
#define MDFS_CLK_DEFAULT		0x81000002 /* PLL6 / 3 */

#define CCM_DRAMCLK_CFG_DIV0(x)		((x - 1) << 8)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_DIV0_MASK	(0xf << 8)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_UPD		(0x1 << 16)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_RST		(0x1 << 31)

256
257
258
259
260
261
262
#define CCM_DRAM_GATE_OFFSET_DE_BE0	26

#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL3		(0 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL7		(1 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL3_2X	(2 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL7_2X	(3 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_MIPI_PLL	(4 << 24)
263
264
/* No reset bit in ch0_clk_cfg (reset is controlled through ahb_reset1) */
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_RST		0
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_GATE		(0x1 << 31)

#define CCM_LCD_CH1_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL3		(0 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL7		(1 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL3_2X	(2 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL7_2X	(3 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_GATE		(0x1 << 31)

#define CCM_HDMI_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL_MASK		(3 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL3		(0 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL7		(1 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL3_2X		(2 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL7_2X		(3 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_DDC_GATE		(0x1 << 30)
#define CCM_HDMI_CTRL_GATE		(0x1 << 31)

283
#ifndef CONFIG_MACH_SUN8I
284
#define MBUS_CLK_DEFAULT		0x81000001 /* PLL6 / 2 */
285
286
287
#else
#define MBUS_CLK_DEFAULT		0x81000003 /* PLL6 / 4 */
#endif
288

289
290
#define CCM_PLL5_PATTERN		0xd1303333

291
/* ahb_reset0 offsets */
292
#define AHB_RESET_OFFSET_GMAC		17
293
#define AHB_RESET_OFFSET_MCTL		14
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
294
295
296
297
298
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC3		11
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC2		10
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC1		9
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC0		8
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC(n)		(AHB_RESET_OFFSET_MMC0 + (n))
299
#define AHB_RESET_OFFSET_SS		5
Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
300

301
/* ahb_reset1 offsets */
302
303
304
305
306
307
#define AHB_RESET_OFFSET_DRC0		25
#define AHB_RESET_OFFSET_DE_BE0		12
#define AHB_RESET_OFFSET_HDMI		11
#define AHB_RESET_OFFSET_LCD1		5
#define AHB_RESET_OFFSET_LCD0		4

Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
308
309
310
311
312
313
/* apb2 reset */
#define APB2_RESET_UART_SHIFT		(16)
#define APB2_RESET_UART_MASK		(0xff << APB2_RESET_UART_SHIFT)
#define APB2_RESET_TWI_SHIFT		(0)
#define APB2_RESET_TWI_MASK		(0xf << APB2_RESET_TWI_SHIFT)

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
/* CCM bits common to all Display Engine (and IEP) clock ctrl regs */
#define CCM_DE_CTRL_M(n)		((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_DE_CTRL_PLL_MASK		(0xf << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL3		(0 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL7		(1 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL6_2X		(2 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL8		(3 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL9		(4 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL10		(5 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_GATE		(1 << 31)

325
326
327
#ifndef __ASSEMBLY__
void clock_set_pll1(unsigned int hz);
void clock_set_pll3(unsigned int hz);
328
void clock_set_pll5(unsigned int clk, bool sigma_delta_enable);
329
330
unsigned int clock_get_pll6(void);
#endif
331

Chen-Yu Tsai's avatar
Chen-Yu Tsai committed
332
#endif /* _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H */